Jízda a zastavení v tunelu

Jízda v tunelu

Dopravní situace věnující se nepozornosti na silnicích a nebezpečí na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla jsou financovány z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Animaci je možné sdílet a využívat v dalších vzdělávacích projektech zdarma.

Financováno z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Pro počítače jsme kromě této animace připravili také mód pro učitele autoškol a test.

Pravidla jízdy v tunelu - infografika

Pravidla jízdy v tunelu

Nebezpečí tunelů

V tunelech si pětina řidičů připadá stísněně a více ohroženě stěnami tunelu, horšími světelnými podmínkami a okolními vozidly. Proto můžou dělat častěji chyby nebo reagovat zbrkle a nepřiměřeně dané situaci. Takové chování řidičů může vést k nebezpečným situacím či přímo dopravním nehodám.

Podle normy je šířka jízdního pruhu v tunelech 3,5 až 3,75 m, což odpovídá standardním silnicím a dálnicím. Opticky se ale zdají užší, protože chybí krajnice a na komunikaci navazují obruby a stěny tunelu. Rozhled je výrazně omezen uzavřeným prostorem.

I malá nehoda je v tunelu velmi nebezpečná, z důvodu většího rizika vzniku řetězové nehody. Navíc způsobuje mnohem větší zdržení než mimo tunely. Rovněž hrozí větší následky než při nehodě mimo tunel, zejména při vzniku požáru vozidla, kdy tubus tunelu vytváří komínový efekt a požár je tak intenzivnější a jeho vznik a šíření mnohem rychlejší.

Je třeba si uvědomit, že z důvodu omezeného prostoru, je v tunelu v případě mimořádné události (například dopravní nehoda) velmi složité se rychle dostat do bezpečného prostoru.

Správná jízda a pravidla jízdy v tunelech

V tunelech je nezbytné být více opatrný a pečlivě dodržovat základní pravidla bezpečnosti silničního provozu.

V dostatečné vzdálenosti před delšími tunely zkontrolujte palubní desku, jestli nesvítí nějaká kontrolka signalizující poruchu a máte dostatek paliva, abyste předešli případnému zastavení v tunelu.

Při dlouhé cestě doporučujeme naplánovat pauzy před dlouhými tunely. Jízda dlouhými tunely je monotónní, a proto velmi nebezpečná i při malé únavě.

Zastavení v tunelu při poruše v prostoru pro nouzové stání - infografika

Zastavení v tunelu při poruše na místě pro nouzové stání

Pravidla pro jízdu v tunelu

 • Dopravní značení – před vjezdem do tunelu sledujte dopravní značení – nejen maximální dovolenou rychlost, ale také průjezdnost pruhů (zelené a oranžové šipky a červené křížky nad jízdními pruhy).
 • Použití světel – tunel je definován jako oblast se sníženou viditelností, proto nestačí denní svícení, ale je nutné používat potkávací světla, při kterých svítí i zadní svítilny.
 • Plynulá jízda – v tunelu je vhodné jet konstantní rychlostí a pokud možno všechna vozidla podobnou, aby nedocházelo k předjíždění výrazně vyšší rychlostí.
 • Bezpečná vzdálenost – v tunelech je obzvlášť důležité dodržování bezpečné vzdálenosti, protože zde není dostatečný prostor pro případný vyhýbací manévr do stran.
 • Používání směrových světel (blinkrů) – tak jako v běžném provozu jsou směrová světla velmi důležitým komunikačním prostředkem mezi řidiči, včasné použití říká všem kolem, co se chystáte udělat nebo co mohou očekávat (překážka, pomalu jedoucí vozidlo apod.)
 • Předvídání situace – při jízdě v tunelu je ještě více důležité sledovat dění kolem sebe a předvídat, co by mohli ostatní řidiči udělat.
 • Dodržování rychlosti – samozřejmostí je dodržování maximální dovolené rychlosti a tím předcházení nehodám.
 • Jízda v pruzích – včas a plynule se zařazujte do pruhů, které pokračují vaším směrem (např. pro odbočení).
 • Zastavení a stání – je možné pouze nouzové stání na vyhrazených místech „Nouzové stání“ a ve vzdálenosti min. 15 m před a za tunelem. Při poruše je nutné splnit několik důležitých povinností – viz dále Zastavení vozidla v tunelu.
 • Otáčení a couvání – je v tunelech zakázané.
 • Intenzita osvětlení – pozor na vjezdy a výjezdy z tunelů, kdy se častokrát výrazně mění intenzita osvětlení a řidič může být dočasně oslněn nebo naopak „vjet do tmy“ (sluneční brýle si před vjezdem do tunelu sundejte).
 • Klaustrofobie – pro řidiče trpící klaustrofobií mohou být tunely velmi stresové, doporučujeme jet velmi opatrně a plynule, nebo raději zvolit trasu mimo tunely.
 • Záchranářská ulička – v tunelu je výrazně omezený prostor, a proto je nutné při tvorbě kolony vytvořit záchranářskou uličku a nechat si dostatečný prostor před vozidlem pro případný uhýbací manévr. Při úplném zastavení vypněte motor i případné nezávislé topení.
Zastavení v tunelu při poruše na kraji vozovky - infografika

Zastavení v tunelu při poruše na okraji vozovky

Zastavení vozidla v tunelu

Při poruše se vždy snažte vyjet z tunelu a odstavit vozidlo až za ním. Pokud to není možné, tak dodržujte následující pravidla:

 • zapněte výstražná světla,
 • zastavte u kraje vozovky (ideálně v prostoru Nouzové stání),
 • vypněte motor, pokud máte, tak i nezávislé topení,
 • všichni cestující si oblečte reflexní vesty,
 • umístěte výstražný trojúhelník,
 • opusťte vozidlo na bezpečné místo (ideálně mimo tunel),
 • zavolejte pomoc telefonem v SOS výklenku nebo mobilním telefonem,
 • při požáru stiskněte tlačítko Hlásič požáru a pokud je to možné, pokuste se uhasit požár hasícím přístrojem z SOS výklenku, pokud to není možné, opusťte tunel,
 • v tunelu nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň,
 • pokud nestojíte na místě Nouzového stání, upozorněte co nejdříve vozidla jedoucí za vámi vhodným způsobem ne překážku a umístěte výstražný trojúhelník, vyžadují-li to okolnosti, můžete zastavovat jiná vozidla.

Co říká zákon

§ 2 Vymezení základních pojmů

ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu

§ 24 Otáčení a couvání

(4) Řidič nesmí otáčet a couvat
f) v tunelu a v jeho těsné blízkosti

§ 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi
m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor

§ 32 Osvětlení vozidel

(2) Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti (viz § 2 Vymezení základních pojmů
- snížená viditelnost je i v tunelu) rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu

§ 46 Zastavení vozidla v tunelu

(1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně
a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení,
b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,
c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.
(3) Přepravované osoby ve vozidle jsou v případech uvedených v odstavci 1 povinny vozidlo opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení147Průměrné hodnocení4.4
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka